ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ kannada quotes of swami vivekananda

No comments

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹುದೇ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು.

No comments :

Post a Comment