അവന് / അവൾക്കായുള്ള ലവ് ഉദ്ധരണികൾ

അവന് / അവൾക്കായുള്ള ലവ് ഉദ്ധരണികൾ1. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.2. യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗതി ഒരിക്കലും സുഗമമായി നടന്നില്ല.3. മറ്റൊരാളെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു, അതേസമയം ഒരാളെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നു. 4. നിങ്ങൾ, സ്വയം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആരെയും പോലെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും അർഹരാണ്. 5. പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു.

Monthly Trending Quotes

Good morning Happy Tuesday images

monday morning images with lord shiva,lord shiva good morning quotes in hindi,hindu religious good morning images

[Awesome]Good morning Saturday HD images ,Quotes,blessing for friends and family

good morning hd, good morning quotes for friends

[Good Morning Monday]Motivational Quotes and wishes,blessing for your Family and Friends

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

Weekly Trending Quotes

monday morning images with lord shiva,lord shiva good morning quotes in hindi,hindu religious good morning images

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

good morning hd images,good morning hd images download

being beautiful quotes

नेपाली शायरी प्रेम कहानी Best Nepali love story