അവന് / അവൾക്കായുള്ള ലവ് ഉദ്ധരണികൾ

അവന് / അവൾക്കായുള്ള ലവ് ഉദ്ധരണികൾ1. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.2. യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗതി ഒരിക്കലും സുഗമമായി നടന്നില്ല.3. മറ്റൊരാളെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു, അതേസമയം ഒരാളെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നു. 4. നിങ്ങൾ, സ്വയം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആരെയും പോലെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും അർഹരാണ്. 5. പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു.

Monthly Trending Quotes

monday morning images with lord shiva,lord shiva good morning quotes in hindi,hindu religious good morning images

[Awesome]Good morning Saturday HD images ,Quotes,blessing for friends and family

relationship advice quotes

soccer quotes about teamwork

cute caption for girls

اس کے ل Love محبت / قیمت

be a good girl always

Weekly Trending Quotes

monday morning images with lord shiva,lord shiva good morning quotes in hindi,hindu religious good morning images

teamwork quotes for employees

zig ziglar quotes about love

being beautiful quotes

good morning beautiful