ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟಿಕ್ಟೋಕ್, ಶೇರ್ಚಾಟ್ Love Quotes in kannada for facebook,whatsapp, tiktok,sharechat

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್,ಟಿಕ್ಟೋಕ್, ಶೇರ್ಚಾಟ್


ರಾತ್ ಕಿ ಪಾರ್ಚೈ ಹಮ್ನೆ ಹಿ ಖೈ
ರಾತ್ ಕಿ ಖಮೋಸಿ ಅಲಾಗ್ ಹಿ ಮಾಧೋಸಿ.
ಬಿನಾ ಕುಚ್ ಕಹೇ ಬಹೋತ್ ಕುಚ್ ಕೆಹ್ ಜಾಯೆ.
ಯೆ ಸಾಂತಿ ಚೀಕೆ ಚಿಲಾಯೆ ಕರಹ್ತಿ ಜಾಯೆ.
ಜುರ್ಮ್ ಕಾ ಕಾಲ ಸಯಾ ರಾತ್ ಮೈ ಮಾಂದ್ರಯ.
ಯೆ ಸನ್ನತಾ ತಬಾಹಿ ಮಚಾಟಾ ದಹ್ಸತ್ ಫೈಲತಾ ಗುನಾ ಕಾ ಜನ್ಡಾಟಾ.
ರಾತ್ ಕಾ ಅಂಧೇರಾ ನಿಗಲ್ ಗಯಾ ದಿನ್ ಕಾ ಸಾವೆರಾ ಅಬ್ ದಿನ್ ಭೀ ಉಟ್ನಾ ಹಿ ಕಾಲಾ ಹೈ ಜಿತ್ನಾ ಕಿ ರಾಟೆ.
ಸರೀಫ್ ಕಾ ಮೂಹ್ ಕಲಾ ಜುಲ್ಮಿ ಕಾ ಬೋಲ್ ಬಾಲಾ.
ರಾತ್ ಕಾ ಸಯಾ ಬೂರೈ ಕಿ ಮಾಯಾ.
ರಾತ್ ನಾ ಹೋ ಟು ಕುಚ್ ಭಿ ನಾ ಹೋ.
ರಾತ್ ಕಿ ಅಚೈ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ನೆ ಖೈ.
ಕಾಳಿ ಕಿ ಉಪಾಧಿ ಹಮ್ನೆ ಇಸ್ಸೆ ದಿಲಾಯ್.
ರಾತ್ ಕಿ ಖೂಬ್ಸೂರತಿ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ನಾ.
ಜೈಸೆ ಏಕ್ ಅಮುಲಿ ಗೆಹ್ನಾ.
ಚಾಂದನಿ ಕಿ ಸೌಗತ್
ಚಂದಾ ಮಾಮಾ ಹಮಾರೆ ರಾತ್ ಕೋ ಪಧಾರೆ.