ప్రేమ కోట్స్ ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, టిక్టోక్, షేర్‌చాట్ Love Quotes in telgu for facebook,whatsapp, tiktok,sharechat

ప్రేమ కోట్స్ ఫేస్బుక్, వాట్సాప్,టిక్టోక్, షేర్‌చాట్


రాత్ కి పర్చాయి హుమ్నే హి ఖై
రాత్ కి ఖమోసి అలాగ్ హి మాధోసి.
బినా కుచ్ కహే బహోట్ కుచ్ కేహ్ జయే.
యే శాంతి చీకే చిలాయ్ కరాహ్తి జయే.
జుర్మ్ కా కాలా సయ రాత్ మై మాండ్రాయ.
యే సన్నాట తబాహి మచతా దేహ్సత్ ఫైలాటా గునా కా జన్దాటా.
రాత్ కా అంధేరా నిగల్ గ్యా దిన్ కా సావేరా అబ్ దిన్ భీ ఉట్నా హి కాలా హై జిత్నా కి రాటే.
సరిఫ్ కా మూహ్ కాలా జుల్మి కా బోల్ బాలా.
రాత్ కా సయా బూరై కి మాయ.
రాత్ నా హో కు కుచ్ భీ నా హో.
రాత్ కి అచ్చై హమ్ లోగో నే ఖై.
కాశీ కి ఉపధి హమ్నే ఇస్సే దిలాయ్.
రాత్ కి ఖూబ్సూరతి కా క్యా కెహ్నా.
జైసే ఏక్ అములీ గెహ్నా.
చాందిని కి సౌగత్
చందా మామా హమారే రాత్ కో పధారే.