ഇന്നത്തെ മോട്ടിവേഷണൽ & പ്രചോദനാത്മക പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ“നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമാണ്, എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ദിവസമാണ്.”“നിങ്ങളുടെ സംഭാവനയുടെ ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം നൽകുക. ”
“നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. തുടരുക, തുടരുക. ഇത് ചെയ്യൂ."
“ഒരിക്കലും പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തിരക്കിലാകരുത്.”
“ഫലങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്തവരുടെ ഉപദേശത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കരുത്.”

Monthly Trending Quotes

[Awesome]Good morning Saturday HD images ,Quotes,blessing for friends and family

monday morning images with lord shiva,lord shiva good morning quotes in hindi,hindu religious good morning images

[Good Morning Monday]Motivational Quotes and wishes,blessing for your Family and Friends

Good morning Happy Tuesday images

300+short best friend captions for Instagram in Hindi 300+शार्ट बेस्ट फ्रेंड कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी

Good Morning Wednesday Quotes and Wednesday Sayings with your friends and family

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

Weekly Trending Quotes

monday morning images with lord shiva,lord shiva good morning quotes in hindi,hindu religious good morning images

300+short best friend captions for Instagram in Hindi 300+शार्ट बेस्ट फ्रेंड कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी

positive determination quotes

small positive quotes

quotes for girls beauty