ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ ଦିନର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ | ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମର କାହାଣୀର ମାଲିକାନା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ କେବେ କରିବୁ